วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

เดือนเมษายนชื่อหนังสือ (Title) : การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for  environmental study and design
ผู้แต่ง (Author) : อภิโชค เลขะกุ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 372 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 001.4 อ253ก
สาระสังเขป (Abstract) : การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป้าหมายและเชื่อถือได้มากที่สุด ส่วนการออกแบบนั้นเป็นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และ/หรือแก้ปัญหาทางการใช้งานทางเทคโนโลยี และทางสุนทรียภาพ การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลาง และเป็นมาตรฐานที่เทียบกันได้ระหว่างสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ความแตกต่างขึ้นอยู่กับแนวทางของการวิจัยชื่อหนังสือ (Title) : เมื่อถึงกาลผลัดแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง (Author) : ก.เมฆสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ลูกบาศก์ห้าสิบสี่, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.1593  111
สาระสังเขป (Abstract) : เมื่อสายน้ำเปลี่ยนเส้นทาง สายลมเปลี่ยนทิศ แผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครอง ย่อมนำมาซึ่งความเจ็บปวด เนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์มีความผูกพันกับคนไทยอย่างลึกซึ้งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ แผ่นดินจึงเว้นว่างพระมหากษัตริย์ไม่ได้ เพราะการเว้นว่างอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อบ้านเมือง หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงผลัดแผ่นดินและกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของ ๙ รัชกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทยอย่างไรชื่อหนังสือ (Title) : ลุ่มเจ้าพระยา : รากเหง้าแห่งสยามประเทศ
ผู้แต่ง (Author) : ศรีศักร วัลลิโภดม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 390.9593 ศ255ล
สาระสังเขป (Abstract) : การอ่านงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาในมิติทางภูมิวัฒนธรรม ในเล่มนี้น่าจะเป็นปฐมบทที่ให้ข้อมูลแง่คิดและความเป็นมาของบ้านเมืองของเราแต่ดั้งเดิมและการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาต่างๆ อย่างน้อยก็น่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในลักษณะเช่นนี้ตระหนักและเข้าใจกันบ้างว่า“พวกเรากำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ และเราควรตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานี้ อย่างไรกันดี


ชื่อหนังสือ (Title) : คำอธิบายร่วมกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้แต่ง (Author) : ยืนหยัด ใจสมุทร
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : นิติะรรม, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 572 หน้า ; 30 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 344.046 ย330ค
สาระสังเขป (Abstract) : รวมคำอธิบาย รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในเล่มได้ว่าด้วย พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504, พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535, พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535, พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 และ
คำอธิบาย พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอนเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ชื่อหนังสือ (Title) : หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economics
ผู้แต่ง (Author) : ณรงค์ ธนาวิภาส
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
บรรณลักษณ์ (Collation) : 286 หน้า ; 26 ซม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 330 ณ211ห
สาระสังเขป (Abstract) : หลักเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 รวมถึงระดับปริญญาตรี
ได้แก่ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของการตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การประยุกต์อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต... พร้อมความรู้เสริมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแนวคิดเศรษฐกิจไทย 4.0