วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

เดือนเมษายนชื่อหนังสือ (Title) : รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง = Citizen-centric voting
ผู้แต่ง (Author) : วุฒิสาร  ตันไชย
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 285 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 324.65  874
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการลงคะแนน
                                         เสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
                                             ซึ่งนับเป็นหนังสือวิชาการที่ทันสมัย และเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกๆ ที่มุ่งศึกษา
                                             ทบทวนเกี่ยวกับหลักการและผลที่ตามมาจากการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ
                                             การเลือกตั้ง เช่น การกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ การมีบทลงโทษผู้ไม่ออกไป
                                            ใช้สิทธิและมีวิธีการจูงใจให้ประชาชนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนการ
                                            ออกแบบกระบวนการจัดการลงคะแนนที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
                                            ผ่านประสบการณ์ของนานาชาติและประสบการณ์ที่ผ่านมาของประเทศไทย


ชื่อหนังสือ (Title) : สร้างสุขด้วยตนเอง
ผู้แต่ง (Author) : ธีร์ธรรม  วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ (Happy workplace Center), 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.72 625
สาระสังเขป (Abstract) : “สร้างสุขด้วยตนเอง” เล่มนี้นำเสนอวิธีการสร้างความสุขด้วยตนเองผ่านเรื่องเล่า
                                            และบทสังเคราะห์ของการสร้างความสุขตามแนวคิดความสุข 8 ประการ หรือ
                                            Happy 8 นอกจากนี้ยังนำเสนอทั้งพฤติกรรมและทัศนคติการพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
                                            ความสุขในการทำงาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับพนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้
                                            มีความสุขในการทำงาน และเหมาะกับคณะทำงานสร้างความสุขขององค์กร ที่ควร
                                           ปรับเปลี่ยนกระบวนการองค์กรแห่งความสุข ว่าการทำให้พนักงานมีความสุขนอก
                                           จากองค์กรจะจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว ควรส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองด้วยโดย
                                           เฉพาะทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีงามต่างๆชื่อหนังสือ (Title) : มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ผู้แต่ง (Author) : ชาญวิทย์วสันต์ธนารัตน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ (Happy workplace Center), 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 65 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 158.7  495
สาระสังเขป (Abstract) : นำเสนอแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขทั้งในเชิงกรอบความคิด และในเชิงแนว
                                            ทางการนำไปปฏิบัติ ในเวอร์ชั่น พ.ศ.2559 นี้จะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
                                            แนวคิดองค์กรแห่งความสุข กับ Happy 8 ได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังขยายแนวคิดคน
                                            ทำงานมีความสุข หรือ Happy People ให้ชัดเจนมากขึ้นชื่อหนังสือ (Title) : หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : คมบาง, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 582 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 321.8 ห332
สาระสังเขป (Abstract) : เรื่องสั้นที่ประกอบสร้างขึ้นด้วยสายตาที่เพ่งพินิจของนักเขียน และฝีมือทางวรรณ
                                         ศิลป์ได้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในบางช่วงเวลาประชาธิปไตยในมิติทางการเมืองจะหยุด
                                         ชะงักไปบ้างแต่ประชาธิปไตยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมยังขับเคลื่อนต่อไป อย่าง
                                        น้อยที่สุดก็ปรากฏผ่านงานวรรณกรรม อันแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็น
                                        ประชาธิปไตยดำรงอยู่ในชีวิตและสังคมไทยอย่างมีพลวัตและต้องการแรงกระตุ้นให้
                                        มีพลังเข้มข้นด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน


ชื่อหนังสือ (Title) : สมบัติแผ่นดิน
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), [2560?]
บรรณลักษณ์ (Collation) : 158 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 745.5 255
สาระสังเขป (Abstract) : “สมบัติแผ่นดิน” เล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและ
                                               น้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทุ่มเทพระ
                                               วรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงงานเป็นพระ
                                               คู่บุญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนบังเกิดเป็นผลงานอันทรงคุณค่ามาก
                                               มายซึ่งเปรียบประดุจสมบัติแห่งแผ่นดินไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น