วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

เดือนมกราคม

ชื่อหนังสือ (Title) : แรกมีในสยาม ภาค 1-2 = First in Siam 1-2
ผู้แต่ง (Author) :  เอนก  นาวิกมูล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 089.593 238
สาระสังเขป (Abstract) :  แรกมีในสยาม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ แรกมีในสยาม ภาค 1 กับ แรกมีในสยาม
  ภาค 2 ภาค 1 มาจากการรวม “แรกมีในสยาม” ซึ่งเคยแยกพิมพ์เป็น 4 เล่ม
  ส่วนภาค 2 มาจากการรวมเรื่องจำพวก “แรกมี” “ระดับเผ็ดกลาง” ที่กระจัดกระ
  จายอยู่ตามนิตยสารต่างๆ และยังไม่เคยรวมพิมพ์มาก่อน จำนวน 24 เรื่อง เช่น
  แรกมีจักรยานในเมืองไทย (ข้อมูลใหม่) -- แข่งจักรยานและเล่นสงครามบุปผชาติครั้ง
   แรกในเมืองไทย – แรกมีรถราง-รถรางไฟฟ้าในเมืองไทย ฯลฯ
 

ชื่อหนังสือ (Title) : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผู้แต่ง (Author) : พิชิต  ฤทธิ์จรูญ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 349 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 370.72 647
สาระสังเขป (Abstract) : มโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ ครูอาจารย์ควรใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่การวิจัย ครูอาจารย์จึงมีบทบาทเป็น ครู อาจารย์นักวิจัย โดยทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้และทำการวิจัยเสริมเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การวิจัยลักษณะนี้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เล่มนี้ได้ประมวลองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด หลักการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ครูอาจารย์ และผู้บริหารได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อหนังสือ (Title) : ศิลปะภูฏาน = Bhutanese art
ผู้แต่ง (Author) : ปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) : 234 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 709.5498 622
สาระสังเขป (Abstract) : แดนดินพุทธธรรมนาม ภูฏานดำรงคงอยู่ท่ามกลางม่านเมฆอันไกลโพ้น มี
เอกลักษณ์พุทธศิลป์นิกายวัชรยานที่รับอิทธิพลจากทิเบตโดยตรง และยังคงเหนียวแน่นในความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าสืบเนื่องมาจนตราบถึงปัจจุบันเรื่องราวของ ศิลปะภูฏานเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับชาวไทย ศิลปะ
ภูฏานจึงมีคุณค่า น่าศึกษา ชวนค้นคว้า และเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ อันเป็นที่มาของการเรียบเรียงศิลปะภูฏานที่ครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน รวมเนื้อหาทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และสัญลักษณ์สำคัญทางวัชรยานศิลป์ไว้อย่างครบถ้วน
ชื่อหนังสือ (Title) : เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์
ผู้แต่ง (Author) : ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
บรรณลักษณ์ (Collation) : 199 หน้า ; 21 ซม. 
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 808.831 442 
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการศึกษาวิชาเรื่องสั้น สำหรับนัก
  ศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์
  ในการ         เรียนรู้ด้วยตนเอง และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาและการตีความอย่างละเอียดและลุ่มลึก เรื่องสั้น : บทวิเคราะห์ กล่าวถึงความหมาย ประวัติความเป็นมาของเรื่องสั้น และประเภทจองเรื่องสั้นที่สำคัญๆ พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องสั้นที่เด่นๆ ของแต่ละประเภทเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้าและเป็นพื้นฐานตีความเพิ่ม
เติมต่อไปชื่อหนังสือ (Title) : กรณีสมคบคิดบันลือโลก = Conspiracy theory
ผู้แต่ง (Author) : ดาณุภา  ไชยพรธรรม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 001.9  382
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้คัดเลือกทฤษฏีสมคบคิดที่อยู่ในความสนใจและเป็นที่นิยมถกเถียงกันมาเป็นเวลานาน จนทุกวันนี้ก็ยังมีข้อมูลใหม่ๆให้ถกเถียงในข้อสงสัยต่างๆกันอยู่ แม้ว่าจะมีบทสรุปออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ตาม รวม ๗ เรื่องด้วยกันได้แก่
1.           อพอลโล ๑๑ เหยียบดวงจันทร์หรือเหยียบหน้าคนทั้งโลก
2.           อาวุธเชื้อโรคและอาวุธเคมี นโยบายปากว่าตาขยิบ
3.           ถล่ม เพิร์ลฮาร์เบอร์ แผนซ่อนเงื่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
4.           อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ถล่ม เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์
5.           เบื้องลึกเบื้องหลังเหตุถล่มรถไฟใต้ดินลอนดอน
6.           ปริศนาการตายของผู้เชี่ยวชาญอาวุธเคมีและอาวุธเชื้อโรค
7.           จัดระเบียบโลกใหม่หรือแผนยึดครองโลกของชาติมหาอำนาจ


ชื่อหนังสือ (Title) : นาคี
ผู้แต่ง (Author) : ตรี  อภิรุม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)4
พิมพลักษณ์   : (Imprint)กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation) :  570 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : น. ต181  2559
สาระสังเขป (Abstract) :  ทุกอย่างเริ่มขึ้นหลังการค้นพบรูปปั้น นาคี ที่สลักเสลาเป็นครึ่งหญิงงามครึ่งอสรพิษ
  อดีตชาติ นับย้อนไปหลายร้อยปี ที่แห่งนี้คือ มรุกนคร ที่แสนยิ่งใหญ่ มีตำนานรักของเจ้าชายหนุ่มกับนางพญานาคา อันเป็น
  เหตุให้เมืองต้องล่มสลายลง ความรักความแค้นของหลายชีวิตได้ฟั่นเกลียวกรรมร้อยรัดด้วยรอยพยาบาท ให้ต้องมาพบพาน
 กันอีกในชาติภพนี้อาถรรพณ์ของนางพญานาคี สำแดงฤทธิ์ให้คนทั้งหมู่บ้านต้องผจญกับความขนพองสยองเกล้า หากบ่วง
 กรรมก็ชักนำศัตรูที่ไม่หวั่นเกรงคมเขี้ยว ซ้ำยังหาทางกำจัดเจ้าแม่ทุกวิถีทางมนตรา แห่งรักของนางพญางูเกี่ยวกระหวัดเลื้อย
 รัดทศพลไว้ด้วยแรงเสน่หาจากกาลก่อน จนเขายอมละทิ้งทุกสิ่งเพื่อมาอยู่เคียงข้างสาวชาวป่า ผู้มีอีกภาคหนึ่งคือ นางอสรพิษ
 ร้ายและงู นั้นจะครอบครองจิตวิญญาณของ คำแห้ว ให้ยึดติดในแรงอาฆาต จนหลงลืมความเป็นมนุษย์หรือไม่ หรือความรัก
 อันมั่นคง ก็มิอาจจะมีอำนาจฉุดรั้งเธอได้ เมื่อสิ่งที่ร้ายกว่าพิษงู คือพิษพยาบาทที่ไม่อาจถ่ายถอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น