วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เดือนธันวาคม

ชื่อหนังสือ (Title) : พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition):
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 959.303  379
สาระสังเขป (Abstract) : พระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วังหน้า เป็นสถานที่สำคัญ  มีความงดงาม
                      และมีพัฒนาการของการใช้สอยตามยุคสมัย อันแสดงให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของสถานที่
                      และกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ละพระองค์ทรงประกอบกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศอย่าง
                      มากมาย 
ชื่อหนังสือ (Title) : 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้แต่ง (Author) : วศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 923.4593 ว.357จ. ล.3
สาระสังเขป (Abstract) : “7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามนี้ เป็นเรื่องราวและตำนานแห่ง
ความเป็นชาติอีกเล่มหนึ่งที่คนไทย ต้องอ่านให้ได้ เพื่อเรียนรู้ถึงการต่อสู้ฝ่าฟันของบรรพชนไทย ภาย
ใต้การนำ ของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ทั้งในยุคสมัยของการรวมชาติ สร้างชาติ
กู้ชาติ รักษาชาติ และพัฒนาชาติ ซึ่งปรากฏชัดอยู่ในพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ ที่ล้วนแต่ต้องทรง
เหนื่อยยากตรากตรำ ทำงานหนักด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละให้ได้แม้ชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ชาติและ ประโยชน์สุขของประชาชน
 ชื่อหนังสือ (Title) : จิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด - สันกาลาคีรี

ผู้แต่ง (Author) : ชุมศักดิ์  นรารัตน์วงศ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ:ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549
บรรณลักษณ์ (Collation) : 313หน้า:ภาพประกอบ ; 20.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 303.69 632
สาระสังเขป (Abstract) : บันทึกการเดินทางเรื่อง “จิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด – สันกาลาคีรี” คือ
                        เรื่องราวที่มีเจตนามุ่งสะท้อนบางแง่มุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในห้วงยามสุด
                        วิกฤติ  ภายใต้ความรู้สึกของใครหลายๆ คน และเห็นใจในชะตาชีวิตของบรรดาผองเพื่อนหรือพี่น้อง
                        ร่วมแผ่นดิน   ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้คนหลากสาขาอาชีพ ที่ล้วนสะท้อนความรู้สึกอันแท้จริงต่อเหตุ
                        การณ์   ที่    เกิดขึ้น   ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งผลต่อเนื่องยาวนานนับหลาย เดือนมาแล้ว...
 
ชื่อหนังสือ (Title)  : 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ - ประชา - ทำ
ผู้แต่ง (Author)  :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  :
พิมพลักษณ์ (Imprint)  : ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
บรรณลักษณ์ (Collation)  : 168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  : 320.9593  567
สาระสังเขป (Abstract)  : 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ - ประชา – ทำ” ได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่
                        สะท้อนถึงแนวคิดสันติประชาธรรม และประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทยตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไว้
                        เช่น    บทความแรก วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม ส.ศิวรักษ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันสันติภาพไทย
                        เสนอ บทเรียนจากขบวนการเสรีไทย และชักชวนให้คนร่วมสมัยต่อยอดอุดมคติแนวคิดสันติภาพให้เป็นจริง
ชื่อหนังสือ (Title) : สันติในความขัดแย้งบทเรียนการแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ
ผู้แต่ง (Author) : อัญชลี  มณีโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)  :
พิมพลักษณ์ (Imprint)  : เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation)  : 123 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  : 333.72  525
สาระสังเขป (Abstract)  : หากความขัดแย้งเป็นธรรมชาติหรือเป็นแก่นแกนของมนุษย์ นั่นหมายถึงการอยู่
                         ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ย่อมหลีกหนีความขัดแย้งไปไม่ได้ ความขัดแย้งเป็นเสมือนสนามพลังงานที่
                         ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ นานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เอาเข้าจริง
                        ตัวความขัดแย้งเองก็ไม่ใช่คู่ตรงข้ามของความสงบ สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามของความสงบคือ ความรุนแรงต่าง
                         หาก?แล้วสันติจะดำรงอยู่ในทุ่งของความขัดแย้งได้หรือไม่ และอย่างไร?


            
             


               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น