วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สิงหาคมชื่อหนังสือ (Title) : สถิติธุรกิจ = Business statistics
ผู้แต่ง (Author) : ประสพชัย  พสุนนท์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ท้อป,  2553
บรรณลักษณ์ (Collation) : xiv, 742 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  :  519.5  394
สาระสังเขป (Abstract) : สถิติธุรกิจ เล่มนี้เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 18 บท ในแต่ละบทจะมี
เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ และวิธีการต่างๆ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
-- สถิติพรรณา -- ตัวแปรสุ่ม -- การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวสุ่มที่สำคัญ – การแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่ม -- การประมาณค่า – การทดสอบสมมุติฐาน...
ชื่อหนังสือ (Title) :  กำเนิดพระฤาษีตำนานและอภินิหาร
ผู้แต่ง (Author) :  สมเกียรติ  โล่เพชรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) :  กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) :  193 หน้า : ภาพประกอบขาว-ดำ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  :  294.513  232
สาระสังเขป (Abstract) :  ประวัติการบูชาพระฤาษีในสังคมไทยมีมานานแล้วกว่า 600 ปีตามข้อมูลของประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่รองรับ การค้นพบคัมภีร์โบราณและรูปเคารพองค์พระฤาษีนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา รวมทั้งอาณาจักรโบราณอื่นๆ ของชนชาติไทย เช่น สุโขทัย ล้านนาและศรีวิชัย รวมทั้งอาณาจักรอื่นๆ
ในสุวรรณภูมิชื่อหนังสือ (Title) :  เทววิทยากับปรัชญาการเมือง = Theology and political philosophy
ผู้แต่ง (Author) :  วิกิจ  สุขสำราญ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) :  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) :  247 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  :  320.01 ว498ท
สาระสังเขป (Abstract):  เทววิทยากับปรัชญาการเมือง” เล่มนี้ เป็นผลงานของผู้รู้ทางคริสต์ศาสนาและปรัชญาการเมือง
ชนิดที่หาตัวจับยากในสังคมไทย โดยมุ่งให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับกระแสธารปรัชญาการเมืองที่ “หายไป”
จากความรับรู้ในวงวิชาการ คือปรัชญาการเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ และอิสลาม
(หรือถ้าเป็นไปได้อาจรวมศาสนายิวด้วย) เพราะเห็นว่า การจะเข้าใจกระแสธารปรัชญาการเมืองฝรั่ง
ไม่อาจข้ามยุคสมัยที่ดูจะลี้ลับนี้ไปได้ในฐานะทางผ่านระหว่างปรัชญาการเมืองคลาสสิค (กรีกและโรมัน)
กับปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นแต่สมัย Renaissance
ชื่อหนังสือ (Title) : นาคยุคครุฑ = ลาวการเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
ผู้แต่ง (Author) : กำพล  จำปาพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 247 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  : 398.2454 581
สาระสังเขป (Abstract) : รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาว มากกว่าภาพผิวเผินที่ปรากฏหรือรับรู้ รับฟังกันมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้ามพ้นมายาคติทางชาติพันธุ์ต่างๆ การเข้าใจผู้อื่นย่อมเป็นทางให้เกิดความเข้าใจ
ลดละอัตตาของตัวเราลง จรรโลงวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่สร้างบาดแผล
หรือรอยร้าวลึกในประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนรุ่นหลังอยู่ร่วมกันได้ยากลำบากขึ้นมาเหมือนดังเช่นในอดีต...
ชื่อหนังสือ (Title) : นิทานพญาแถนแก่นตำนานอาเซียน
ผู้แต่ง (Author) : สุเทพ  ไชยขันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) : 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 398.20959 ส781น
สาระสังเขป (Abstract) : นิทานพญาแถน กล่าวได้ว่าเป็น “แก่นตำนานอาเซียน” เล่มนี้ จะมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็น 1 ใน
หนังสือที่กระตุ้นเตือนให้ประชากรแห่งอาเซียนเข้าใจสายสัมพันธ์ฉันเครือญาติที่มีมาช้านาน และพร้อม
จะเปิดใจเรียนรู้กันและกันทั้งทางด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อารมณ์ความรู้สึก มิใช่แค่ “รู้เขา”
แต่เพียงด้านเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อมิให้เสียเปรียบเขา เมื่อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เกิดขึ้นอย่าง
ที่เป็นมาตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น