วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เดือนมิถุนายนชื่อหนังสือ (Title) : อ่านจนแตก : วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย
ผู้แต่ง (Author) : ทักษ์  เฉลิมเตียรณ
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : (41), 325 หน้า ; 25 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  : 809.93532 336
สาระสังเขป (Abstract) : การอ่านจนแตกของอาจารย์ทักษ์ คือ การนำแนวคิดทฤษฎีอันหลากหลายมาประยุกต์ใช้เพิ่อวิเคราะห์ “การเมืองวรรณกรรม” ที่อยู่ในตัวบทวรรณกรรม โดยนำบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมมาร่วมพิจารณา วิธีการดังกล่าวนี้ไม่เพียงช่วยให้เราอ่านตัวบทวรรณกรรมจนแตกเท่านั้น แต่ยังทำให้เราอ่านความคิด มายาคติ และวาทกรรมการเมืองที่อยู่ในและนอกตัวบทวรรณกรรมจนแตกด้วยเช่นกันชื่อหนังสือ (Title) : แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา
ผู้แต่ง (Author) :  พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) :  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) :  235 หน้า ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ :  328 282
สาระสังเขป (Abstract) : บริบทของประเทศไทย โจทย์ ณ ที่นี้ คือ การปฏิรูประบบรัฐสภาไทยให้มีฝ่ายนิติบัญญัติ ...กล่าวคือ เราพึงหาทางออกแบบระบบการเมืองให้มีรัฐสภาที่เป็นอิสระ มีสถานะอยู่เหนือกว่า และสามารถดำรงเป็นผู้ถ่วงดุลรัฐบาล เพื่อความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็นเอกภาพ และเข้มแข็งเพียงพอ ยึดกุมอำนาจสั่งการ หรือประสานงานให้องคาพยพของรัฐดำเนินการตามแนวทางที่ตนต้องการผลักดัน สรุปคือ เป็นระบบรัฐสภาที่การดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นคล่องตัวพอให้เกิดประสิทธิภาพชื่อหนังสือ (Title) : การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้แต่ง (Author) : เกริก  ท่วมกลาง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
บรรณลักษณ์ (Collation) : 283 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 371.33 763
สาระสังเขป (Abstract) : สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา : บทเรียนสำเร็จรูป -- หนังสือ -- นิทาน -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน -- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือชุดการเรียนรู้ -- แบบฝึกหัด -- เพลง -- เกม -- เอกสารประกอบการเรียนการสอน -- การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูปประกอบสื่อ/นวัตกรรม
ชื่อหนังสือ (Title) : พฤติกรรมองค์การ = Organization  behaviors
ผู้แต่ง (Author) : ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
บรรณลักษณ์ (Collation) : 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 302.35 311
สาระสังเขป (Abstract) :พฤติกรรมองค์การ เป็นวิชาสำคัญที่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติสาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การจัดการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสมควรต้องศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการทำงานและการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดและพลวัตรของสภาพแวดล้อม สามารถนำพาองค์การของตนไปสู่ความสำเร็จไอ้อย่างยั่งยืนชื่อหนังสือ (Title) : การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา = Administration of educational organization and personnel
ผู้แต่ง (Author) : จอมพงศ์  มงคลวนิช
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
บรรณลักษณ์ (Collation) : 271 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 371.2  198
สาระสังเขป (Abstract) : ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตและรวดเร็ว การศึกษานับเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวสู่การมีบทบาทสำคัญของประชาคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์การและสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น