วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

เดือนเมษายนชื่อหนังสือ (Title) แคลคูลัส 1 = Calculus I
ผู้แต่ง (Author )ดำรงค์ทิพย์โยธา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) 3
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) 539 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 515  943 2558
สาระสังเขป (Abstract) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่อง -- อนุพันธ์ -- การอินทิเกรต -- ฟังก์ชันอดิศัย --การประยุกต์ของอนุพันธ์ -- เทคนิคการอินทิเกรต -- การประยุกต์ของอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ชื่อหนังสือ (Title)เคมีอินทรีย์
ผู้แต่ง (Author)เกษรพะลัง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)6
พิมพลักษณ์ (Imprint)กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
บรรณลักษณ์ (Collation)502 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนผัง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ547 745 2554
สาระสังเขป (Abstract)ชนิดของสารอินทรีย์และการเรียกชื่อ -- สเตอริโอไอโซเมอริซึม -- โครงสร้างความว่องไว และกลไกปฏิบัติกิริยาของสารอินทรีย์ --ปฏิกิริยาการแทนที่และปฏิกิริยาการกำจัดของอัลคิลเฮไลด์ -- แอลกอฮอล์อีเทอร์ และฟีนอล -- ปฏิกิริยาการวมตัวของอัลคีนและอัลไคน์ --ปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประกอบอะโรมาติก -- แอลดีไฮล์และคีโตน --กรดคาร์บอกซิลิก -- อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก -- อะมีน --สารประกอบพอลิไซคลิกและสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก --สเปกโทรสโกปีและการพิสูจน์โครงสร้างของสารชื่อหนังสือ (Title) จิ๋วแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์
ผู้แต่ง (Author) สมศักดิ์ปัญญาแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) 200 หน้า : แผนผัง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 620.5  282
สาระสังเขป (Abstract) เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย จากอิเล็กทรอนิกส์สู่นาโนอิเล็กทรอนิกส์ --จากอิเล็กทรอนิกส์สู่โฟโตนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ –เทคโนโลยีการปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล-ม้าใช้ของนาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ -- กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับโครงสร้างนาโน ฯลฯ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นภาพของศาสตร์ด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ที่จะมีบทบาทด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร การสาธารณสุข การสื่อสารข้อมูล และความมั่นคงต่อสังคมและโลกในอนาคต ชื่อหนังสือ (Title) พื้นฐานกระบวนการถ่ายเทมวลสารและการแยกทางกายภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง (Author) พิสุทธิ์เพียรมนกุล
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) 738 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 660.28423 786
สาระสังเขป (Abstract) ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการบำบัดหรือการแยกมลสารที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม อาจอยู่ในลักษณะของเฟสน้ำ (น้ำเสีย หรือจุลมลสารขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ) เฟสก๊าซ (ฝุ่นละออง หรือก๊าซพิษ) รวมถึงเฟสของแข็ง (ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน แนวทางการออกแบบ และการเลือกใช้หน่วยกระบวนการรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานดังกล่าวจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ (Title)  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ผู้แต่ง (Author)   วรสิทธิ์  กาญจนกิจเกษม
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint)  กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation)  ก-ฒ, 490 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  515.35 291
สาระสังเขป (Abstract)  จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การใช้โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) ในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข ซึ่งช่วยให้ผู้สอนนำไปใช้ประกอบการสอนได้ง่าย เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยอยู่แล้ว การคำนวณด้วยโปรแกรมแผ่นตารางทำการจะทำให้ผู้เรียนรู้ค่าตัวเลขที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนก่อนที่จะหาผลเฉลยสุดท้ายออกมาได้ และสามารถนำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเองทีละขั้น จนประดิษฐ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแต่ละระเบียบวิธีให้สำเร็จได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น