วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เดือนกุมภาพันธ์ชื่อหนังสือ (Title) : ประชาธิปไตยหลงทาง
ผู้แต่ง (Author) : ประมวล  รุจนเสรี
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) :นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์,  2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 243 หน้า ;21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 320.9593  351
สาระสังเขป (Abstract) : “ประชาธิปไตยหลงทาง” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำความจริงที่ได้ปรากฏใน website หนังสือต่างๆ เช่น ล้มรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจเผด็จการทางการเมือง ของคุณโสภณ  เพชรสว่าง และ คุณทนงศักดิ์  ม่วงมณี  หนังสือรัฐธรรมนุญเป็นประชาชนของคุณคณิน  บุญสุวรรณ  บทความ หนังสือต่างๆ มากมายมาเรียบเรียง สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปให้พบทางเดินของประชาธิปไตยอันถูกต้องดีงาม
ชื่อหนังสือ (Title) : การสร้างจิตสำนึกพลเมือง
ผู้แต่ง (Author) : ศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,  2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 244 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 172.1 686
สาระสังเขป (Abstract) : “การสร้างจิตสำนึกพลเมือง” เล่มนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณครูและผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างและส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป เป็นความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้างสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการให้ความรู้ เสริมทักษะและลงมือปกิบัติจริงชื่อหนังสือ (Title) : ภาพวาดพฤกษศาสตร์กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติศิลปะ
ผู้แต่ง (Author) : ณรงค์ศักดิ์  สุกแก้วมณี
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพ์ลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 92 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 743.7 249
สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือ “ภาพวาดพฤกษศาสตร์กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติศิลปะ” เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน คือ สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ จนเกิดเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจในงานด้านนี้
ชื่อหนังสือ (Title) : สตรอว์เบอรรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง (Author) : สุรางคณา  ไม้ตราวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,  2557
บรรณลักษณ์ (Collation) : 186 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 634.7  858
สาระสังเขป (Abstract) : “สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ไม่ใช่หนังสือวิชาการ แต่เป็นหนังสือภาพเสริมความรู้ ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ ของนักวิชาการและเกษตรกร ที่ร่วมกันทำงานมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน “โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่เกิดขึ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี่หลายแง่มุม ผ่านตัวอักษรประกอบภาพ ให้เกษตรกร นักศึกษา และทุกคนที่สนใจ ท่องเข้าไปในดินแดนแห่ง “สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ชื่อหนังสือ (Title) : โครงการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : xv, 495 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 352.14  961
สาระสังเขป (Abstract) : ผลการศึกษาในรายงานการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งแนวทางที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนารายได้ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่หนึ่ง ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ แนวทางที่สอง ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย และแนวทางที่สาม ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น