วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ธันวาคม
ชื่อหนังสือ (Title) : ความฝันของหญิงสาวที่นั่งหาวอยู่ริมหน้าต่าง
ผู้แต่ง (Author) : ศุ  บุญเลี้ยง
พิมพ์ครั้งที่ (Edition)
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : กะทิ กะลา, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 96 หน้า ; 18 ซม.
เลขเรียกหนังสือ: P.B. 641
สาระสังเขป (Abstract) : ผมเชื่อว่าในชีวิตเราควรมีคนมองโลกแบบขวางๆ เอาไว้ขวางเราไม่ให้เดินไปบนเส้นทางอันตรายที่เรามองไม่เห็น แต่คนขวางโลกคนนั้นต้องมีรอยยิ้มจากหัวใจ เวลาเตือนภัยเราเช่นกันหากจะมีหนังสือสักเล่มที่เป็นกัลยาณมิตรของนักฝัน ที่ไม่อยากเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่นั่งหาวอยู่ริมหน้าต่าง เพราะเซื่องซึมทางความฝันและความคิดกัลยาณมิตรที่ว่านั้นอยู่ในมือคุณแล้ว

ชื่อหนังสือ (Title) : 21 แผ่นดิน
ผู้แต่ง (Author) : บุญช่วย  ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) : 2
พิมพลักษณ์ (Imprint) : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557
บรรณลักษณ์ (Collation) : (47), 351 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 22 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : v910.4 4242557
สาระสังเขป (Abstract) : จุดเด่นของการเล่าเรื่องใน ๒๑ แผ่นดิน คือการแทรกมุมมองและความคิดเห็นต่อสิ่งที่พบเห็น ทั้งด้านกายภาพ อาทิ อาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ฯลฯ และด้านการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนคติความเชื่อของชนในประเทศนั้นๆ รวมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง เรื่องเล่า ตำนาน การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

ชื่อหนังสือ (Title) : พจนานุกรมภาษาไทยพวน
ผู้แต่ง (Author) :
พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :
พิมพลักษณ์ (Imprint) เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation)  :  , 281 หน้า ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 495.919395911 174
สาระสังเขป (Abstract) : “พจนานุกรมภาษาไทยพวน” เล่มนี้ได้จัดทำระบบคำศัพท์เรียงตามตัวอักษร (ก-ฮ) จัดทำสัทอักษรเพื่อกำกับเสียงพิเศษเฉพาะของภาษาไทยพวน  พจนานุกรมภาษาไทยพวนฉบับนี้ ได้เลือกวิธีสร้างสัญลักษณ์ขึ้นใช้แทนรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยมาตรฐาน เนื่องจากรูปวรรณยุกต์ที่ใช้กำกับคำ หรือพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐานไม่สามารถออกเสียงได้ครบ สัญลักษณ์ที่ใช้จะทำหน้าที่คล้ายวรรณยุกต์ โดยมีรูปร่างลักษณะสื่อถึงเสียงหรือทิศทางของการออกเสียง

ชื่อหนังสือ (Title) : ปฏิรูประบบประกันสังคม

ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558

บรรณลักษณ์ (Collation) : 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เลขเรียกหนังสือ : 368.4 138

สาระสังเขป (Abstract) : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความเป็นมา การดำเนินการ งานศึกษาวิจัยค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดในการปฏิรูประบบประกันสังคมที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปสถานะและโครงสร้างการบริหารของสำนักงานประกันสังคมให้มีความเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้ระบบราชการ เป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการและการบริหารงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใน และตรวจสอบได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือทำให้ผู้ทำงานทุกภาคส่วนได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงหลักประกันสังคมได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น โดยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ชื่อหนังสือ (Title)  : มะละกอพอเพียง
ผู้แต่ง (Author) :

พิมพ์ครั้งที่ (Edition) :

พิมพลักษณ์ (Imprint) : เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
บรรณลักษณ์ (Collation) : 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ : 330.9593 269
สาระสังเขป (Abstract) : เปิดเผยบันได 3 ขั้น เพื่อก้าวไปสู่ “ความพอเพียงที่ยั่งยืน” จากกรณีศึกษาของ “บ้านเหล่ามะละกอ” หนึ่งในเจ้าของรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขที่ก้าวข้ามผ่านหนี้สินและความยากจนของคนในหมู่บ้าน ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชนและลูกบ้าน เพื่อเดินตามเส้นทางพอเพียง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น