วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เดือนมิถุนายนไชยชาญ  หินเกิด.  2557.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ = Alternator.  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). (621.313 854ค)
เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ  โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การพันขดลวดอาร์เมเจอร์  หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การบำรุงรักษาและการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
พิพัฒน์  นนทนาธรณ์.  2556.  ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ: LIFE Model = Operational leadership: LIFE Model.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (658.4092 พ697ภ)
การจะเป็นผู้นำที่ทำทุกสิ่ง ทุกอย่างให้ถูกต้อง ถูกต้องตามกฎ ตามเกณฑ์ ตามระเบียบ ตามกติกา ซึ่งไม่รู้ว่ากฎ เกณฑ์ ระเบียบ หรือกติกานั้นได้ถูกกำหนดมาในสมัยใดในสภาพแวดล้อมใดและยังจะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ ส่วนผู้นำจะเป็นผู้ทำสิ่งที่ถูกต้อง... แม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้งกับกฎ เกณฑ์ ระเบียบ หรือกติกา ผู้นำก็ต้องยืนยันและยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนั้น
 


ทรงกต  ปานเชียงวงศ์.  2556.  ภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน = Viethamese for beginners. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (495.922 ท124ภ)
        หนังสือ ภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน เป็นหนังสือที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเบื้องต้นที่ผู้เริ่มเรียนควรรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาส่วนที่เป็นระบบเสียงภาษาเวียดนาม ได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงอย่างเป็นระบบโดยใช้กลวิธีการออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์ ผู้เรียนจะยิ่งออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น
ธันยพัฒน์  วงศ์รัตน์.  2557.  คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android ฉบับผู้เริ่มต้น.  กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที.  (005.276 ธ471ค)
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานต่างๆ ในการเขียนแอพพลิเคชัน Android ไม่ว่าจะเป็น Activity, Menu, โทรศัพท์, SMS, กล้อง, อัลบั้มแกลลอรี่, เสียง, วิดีโอ, Dialog, ListView ตลอดจน Workshop เพื่อนำไปประยุกต์พัฒนาแอพพลิเคชันที่ต้องการได้ไม่ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น