วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

เดือนมีนาคมชื่อเรื่อง                    การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด
ผู้แต่ง                       พรชนก  รัตนไพจิตร
พิมพลักษณ์               กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2555
บรรณลักษณ์              181 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ           657.95  พ229ก  2555
สาระสังเขป               เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ บัญชีบริษัทนั้นได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในรูปของบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นทุน ส่วนเกินทุน และกำไรสะสม สำหรับส่วนที่ 2 ได้กล่าวถึงงบกระแสเงินสดซึ่งได้แสดงไว้ทั้งวิธีทางตรง และวิธีทางอ้อม

ชื่อเรื่อง                    เศรษฐศาสตร์ประยุกต์: งานสุขภาพและสาธารณสุข = Applied economics:                              health care & public health
ผู้แต่ง                       ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ 
พิมพลักษณ์               กรุงเทพฯ :  เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2553
บรรณลักษณ์              225 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ  ; 26 ซม.     
เลขเรียกหนังสือ           330.02461  ฉ236ศ
สาระสังเขป               หัวใจสำคัญของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์กับงานสุขภาพในตำราเล่มนี้ก็คือ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การประเมินต้นทุนประสิทธิผล ต้นทุนประสิทธิภาพ ต้นทุนอรรถประโยชน์ กับดัชนีวัดภาวะสุขภาพ ได้แก่ QALYs และ DALYs การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ และการบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพ เนื่องจากลักษณะพิเศษของบริการสุขภาพ และกลไกตลาด ความจำเป็นทางสุขภาพ ตำรานี้ได้ให้แนวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการคลัง การจัดสวัสดิการ และการแทรกแซงของรัฐ สินค้าสาธารณะและความล้มเหลวของตลาด หลักประกันทางสุขภาพและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แนวทางการที่ภาครัฐได้ซื้อสิทธิประโยชน์จากหน่วยบริการของสถานพยาบาล และท้ายสุด การศึกษาระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค ภาคการค้าระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก ความตกลงทางการค้าเสรีที่มีผลกระทบต่อภาคบริการทางสุขภาพและสาธารณสุข 
ชื่อเรื่อง                    การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ :  idea ดีๆ ไม่มีวันหมด (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง                       เกศินี  จุฑาวิจิตร        
พิมพลักษณ์               นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557
บรรณลักษณ์              260 หน้า ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ           808.066 ก774ก  2557
สาระสังเขป               “การขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์” เล่มนี้ ค่อนข้างจะเป็นวิชาการสักนิดหนึ่ง แต่ที่น่าสนใจคือทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหน้าที่และบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงาน ขณะเดียวกันก็แนะนำการสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการเข้าใจวรรณกรรมประเภทต่างๆ ที่ปรากฎในสื่อ
 ชื่อเรื่อง                    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic
ผู้แต่ง                       โกเมนทร์  ชินวงศ์       
พิมพลักษณ์               กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
บรรณลักษณ์              231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง  ; 26 ซม.      
เลขเรียกหนังสือ           160 ก944ต
สาระสังเขป                ตรรกศาสตร์เบื้องต้น : เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบและกฎเกณฑ์ของวิธีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Logic) และวิธีการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Logic) รวมทั้งลักษณะของการอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบหารูปแบบความสมเหตุสมผล (Validity) และความน่าจะเป็น (Possibility) ของข้ออ้างและการสรุป (Premises and Conclusion) เพื่อนำมาประเมินค่าความถูก-ผิด (True-False) และความน่าเชื่อถือ (Reliable) ของการใช้เหตุผล (Reasoning) ของมนุษย์ที่ได้อ้างเหตุผล (Argument) โดยการแสดงความคิด (Thought) ออกมาเป็นข้อเท็จจริง
ชื่อเรื่อง                    การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด
ผู้แต่ง                       พรชนก  รัตนไพจิตร
พิมพลักษณ์               กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2555
บรรณลักษณ์              181 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ           657.95  พ229ก  2555
สาระสังเขป               เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ บัญชีบริษัทนั้นได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในรูปของบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นทุน ส่วนเกินทุน และกำไรสะสม สำหรับส่วนที่ 2 ได้กล่าวถึงงบกระแสเงินสดซึ่งได้แสดงไว้ทั้งวิธีทางตรง และวิธีทางอ้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น