วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เดือนกุมภาพันธ์
ชื่อเรื่อง           พุทธอภิปรัชญา : ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์ และสังสารวัฏ
ผู้แต่ง             ปรุตม์  บุญศรีตัน
พิมพลักษณ์      กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
บรรณลักษณ์     237 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  181.043  ป477พ
สาระสังเขป       พทธอภิปรัชญาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงความจริงที่ว่า อันเนื่องเกี่ยวกับจักรวาล โลก และมนุษย์ ตลอดถึงความจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด อีกทั้งแนวคิดพื้นฐานแห่งพุทธปรัชญา คือ แนวคิดเรื่องอนัตตา อันถือได้ว่าเป็นลักษณะแห่งความจริงของสรรพสิ่งตามทัศนะพุทธปรัชญา หวังอย่างยิ่งว่าจะตอบสนองความสงสัยใคร่รู้ของมวลผู้ศึกษาปรัชญาทั้งหลาย โดยเฉพาะในด้านพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนั้น จะพบความจริงตามพุทธปรัชญางานนี้ 2 ลักษณะ คือ ความจริงที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของความจริงประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง คือ ความจริงที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือความเป็นไปของความจริงอันแรกนั้น

ชื่อเรื่อง           ตามรอยพระธรรม ของ พระบรมศาสดา
ผู้แต่ง              สุรีย์  มีผลกิจ    
พิมพลักษณ์       กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2555
บรรณลักษณ์     327 หน้า ; 21 ซม.      
เลขเรียกหนังสือ  294.3444 ส867ต  2555
สาระสังเขป      "ตามรอยพระธรรม ของ พระบรมศาสดา" เล่มนี้ ได้รวมแนวความคิดว่า พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ พระองค์จะเริ่มด้วย "อนุปุพพิกถา" คือแสดงธรรมจากง่ายไปหายากโดยลำดับ ได้แก่ "ทานกถา"  "สีลกถา"  "สัคคกถา"  "กามาทีนวกถา" และ "เนกขัมมานิสังสกถา" คือจะกล่าวสอนในเรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องสวรรค์ เรื่องโทษกาม และเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกาม ทรงชี้แจงให้เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งคฤหัสถ์นั้นพร้อมที่จะเข้าใจธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพยิ่งขึ้น จึงทรงแสดง "อริยสัจ 4" อันเป็นสัจธรรมที่ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง ฉะนั้น การศึกษาพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้น แล้วเดินตามพระอริยสาวกทั้งหลายผู้เป็น "กัลยาณมิตร" นำไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ โดยมิต้องลังเลสงสัยเสียเวลาที่จะค้นหาสิ่งใดอีกในชีวิตนี้ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีแล้วปีเล่า เราทั้งหลายควรรีบเตรียมแสวงหากุศล อันเป็นสมบัติที่จะนำและติดตามเราไปในภพหน้า ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กระทำชื่อเรื่อง              199 นิทานชาดกสอนคุณธรรม
ผู้แต่ง                 ลานธรรม        
พิมพลักษณ์         กรุงเทพฯ :  Feel good, 2556
บรรณลักษณ์        กรุงเทพฯ : Feel good, 2556    
เลขเรียกหนังสือ     294.308 ล265ห
สาระสังเขป          นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก บอกเล่าเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านสนุก และแฝงแง่คิด สร้างเสริมคุณธรรม เจริญปัญญา พัฒนาสติ นำไปปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ทุกเรื่องมีภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ชื่อเรื่อง          ตามรอยพระธรรม ของ พระบรมศาสดา
ผู้แต่ง             สุรีย์  มีผลกิจ    
พิมพลักษณ์      กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2555
บรรณลักษณ์     327 หน้า ; 21 ซม.      
เลขเรียกหนังสือ  294.3444 ส867ต  2555
สาระสังเขป      "ตามรอยพระธรรม ของ พระบรมศาสดา" เล่มนี้ ได้รวมแนวความคิดว่า พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ พระองค์จะเริ่มด้วย "อนุปุพพิกถา" คือแสดงธรรมจากง่ายไปหายากโดยลำดับ ได้แก่ "ทานกถา"  "สีลกถา"  "สัคคกถา"  "กามาทีนวกถา" และ "เนกขัมมานิสังสกถา" คือจะกล่าวสอนในเรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องสวรรค์ เรื่องโทษกาม และเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกาม ทรงชี้แจงให้เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งคฤหัสถ์นั้นพร้อมที่จะเข้าใจธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพยิ่งขึ้น จึงทรงแสดง "อริยสัจ 4" อันเป็นสัจธรรมที่ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง ฉะนั้น การศึกษาพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้น แล้วเดินตามพระอริยสาวกทั้งหลายผู้เป็น "กัลยาณมิตร" นำไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ โดยมิต้องลังเลสงสัยเสียเวลาที่จะค้นหาสิ่งใดอีกในชีวิตนี้ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีแล้วปีเล่า เราทั้งหลายควรรีบเตรียมแสวงหากุศล อันเป็นสมบัติที่จะนำและติดตามเราไปในภพหน้า ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กระทำ
ชื่อเรื่อง            การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ = Corporate financial
                      management : concepts and applications
ผู้แต่ง               เสกศักดิ์  จำเริญวงศ์     
พิมพลักษณ์       กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
บรรณลักษณ์      601 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ   658.15 ส887ก  2557
สาระสังเขป        หนังสือเล่มนี้มีการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบายทฤษฏีการเงินที่สำคัญ อีกทั้งมีภาคผนวกที่รวบรวมข้อมูลใช้อธิบายประกอบแนวทางการปฏิบัติ มีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์การ (Enterprise Risk Management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น