วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

เดือนมกราคม
ชื่อเรื่อง               คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง                  -          
พิมพลักษณ์          นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., [2557?]
บรรณลักษณ์         208 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ     353.1303 ค383
สาระสังเขป          หนังสือเรื่อง “คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับ โดยรวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดบริหารราชการแผ่นดิน หมวดการจัดทำงบประมาณ หมวดการเขียนหนังสือราชการ และหมวดการประชุมระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง                                  ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
ผู้แต่ง                                       -              
พิมพลักษณ์                            นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., [2557?]
บรรณลักษณ์                          200 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม.              
เลขเรียกหนังสือ                     351.5955 ร229
สาระสังเขป                            โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ระบบราชการของประเทศเหล่านี้ คือ เนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มได้รวบรวมกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
 
ชื่อเรื่อง                                 ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย
ผู้แต่ง                                     -              
พิมพลักษณ์                            นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., [2557?]
บรรณลักษณ์                          200 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม.              
เลขเรียกหนังสือ                     351.593 ร229
สาระสังเขป                            โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ระบบราชการของประเทศเหล่านี้ คือ เนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มได้รวบรวมกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

ชื่อเรื่อง                                  ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้แต่ง                                       -              
พิมพลักษณ์                            นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., [2557?]
บรรณลักษณ์                          200 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม.              
เลขเรียกหนังสือ                    351.599 ร229
สาระสังเขป                            โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ระบบราชการของประเทศเหล่านี้ คือ เนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละกระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มได้รวบรวมกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น