วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เดือนธันวาคมชื่อเรื่อง               พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริ

ผู้แต่ง                  -        

พิมพลักษณ์          กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556

บรรณลักษณ์         200 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.   

เลขเรียกหนังสือ      อ. 294.3351 พ353

สาระสังเขป           พระพุทธสิริมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบศิลปะสุโขทัย เดิมประดิษฐานที่วัดใหม่ เมืองเก่าสุโขทัย ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงพ่อสุโขทัย ที่วัดราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย ชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาเรียกกันว่า “หลวงพ่องาม” หรือ “หลวงพ่อสุโขทัย” ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ พระพุทธรูปสำริดองค์นี้ชำรุดเสียหายมาก ชิ้นส่วนต่างๆ เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง


ชื่อเรื่อง                รายงานประจำปี...

ผู้แต่ง                  สภากาชาดไทย         

พิมพลักษณ์          กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2556-

บรรณลักษณ์         เล่ม : ภาพประกอบ,  แผนภูมิ  ; 29.5 ซม.    

เลขเรียกหนังสือ      อ. 361.76 ส226ร

สาระสังเขป           รายงานประจำปีสภากาชาดไทย ปี ๒๕๕๖ เป็นการประมวลผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยในรอบปี ๒๕๕๖ ที่ได้ปฏิบัติตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย ๔ ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ โดยมีผลงานดีเด่นอันควรแก่การภาคภูมิใจ


ชื่อเรื่อง                  สายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน

ผู้แต่ง                     -        

พิมพลักษณ์             สาธารณรัฐประชาชนจีน : วัดเหมอัศวาราม, 2557

บรรณลักษณ์            295 หน้า : ภาพประกอบ ; 34 ซม.   

เลขเรียกหนังสือ         อ. 294.37 ส663

สาระสังเขป              จุดเริ่มต้นการสร้างวัดไทยแห่งแรกบนผืนแผ่นดินจีน ซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของโลก เสมือนเป็นดั่งเช่นสัญญาณบ่งบอกถึง “สายสัมพันธ์แห่งพระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน” ระหว่างนิกายเถรวาทแห่งราชอาณาจักรไทย กับนิยายมหายานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายถึงแสงธรรมแห่งพระตถาคตจะสาดส่องสว่างไสวบริสุทธิ์งดงามอย่างยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน ณ “วัดเหมอัศวาราม”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น