วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนังสือใหม่เดือนธันวาคมชื่อหนังสือ  พระราชอัจฉริยภาพองค์เอกอัครศิลปิน = THE KING OF ARTS
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ417
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระราชอัจฉริยภาพองค์เอกอัครศิลปิน = THE KING OF ARTS เป็นการรวบรวมเรื่องราว พระปรีชาสามารถด้านศิลปินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อหนังสือ  พระราชดำริประทานเพื่อแผ่นดิน = THE KING & HIS ROYAL INITIAVIVES
ชื่อผู้แต่ง   
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ368
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระราชดำริประทานเพื่อแผ่นดิน = THE KING & HIS ROYAL INITIAVIVES เป็นการ
                  รวบรวมเรื่องราว โครงการพระราชดำริเพื่อการทำกินอย่างยั่งยืน ประทานให้กับปวงชน
                  ชาวไทย
ชื่อหนังสือ  พระทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = THE KING’S PHILOSOPHY OF 
               SUFFICIENCE ECONOMY
ชื่อผู้แต่ง   ธัญญาภรณ์พุ่มทอง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 ธ465พ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = THE KING’S PHILOSOPHY OF 
 SUFFICIENCE ECONOMY เป็นการรวบรวมเรื่องการครองชีพอย่างพอเพียง ปรัชญา
เศรษฐกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อหนังสือ  พระราชานักพัฒนาปวงประชาร่มเย็น = THE GREAT DEVELOPMENT KING
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ385
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระราชานักพัฒนาปวงประชาร่มเย็น = THE GREAT DEVELOPMENT KING เป็นการรวบรวมเรื่องราว พระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับชาวนาไทย
ชื่อหนังสือ  พระธรรมราชาธิราชพระผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม = THE BENEVOLENT KING
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ336
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระธรรมราชาธิราชพระผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม = THE BENEVOLENT KING เป็น
                  การรวบรวมเรื่องราว พระปรีชาสามารถในการปกครองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระ
                  เจ้าอยู่หัว
ชื่อหนังสือ  พระปรีชาพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ = THE KING OF INNOVATION
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ346
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระปรีชาพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ = THE KING OF INNOVATION เป็นการ
                  รวบรวมเรื่องราว สิ่งประดิษฐ์มากมาย พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อหนังสือ  พระราชศรัทธาองค์เอกอัคราชูปถัมภก = THE KING OF VIRTUE
ชื่อผู้แต่ง   ธัญญาภรณ์พุ่มทอง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 ธ465พ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระราชศรัทธาองค์เอกอัคราชูปถัมภก = THE KING OF VIRTUE เป็นการรวบรวม
                  เรื่องราว พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปวงชนชาวไทยเคารพ
                  ศรัทธา
ชื่อหนังสือ  พระราชานุภาพแผ่ไพศาลทั่วหล้า = THE KING’S NOBILITY
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ385
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป     พระราชานุภาพแผ่ไพศาลทั่วหล้า = THE KING’S NOBILITY เป็นการรวบรวมเรื่องราว โครงการพระราชดำริ ที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดิน เพื่อให้ประชาร่มเย็น
ชื่อหนังสือ  พระนฤบดินทร์นุเคราะห์ทั่วหล้าประชาเป็นสุข = THE GREAT COMPASSIONATE KING
ชื่อผู้แต่ง  
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2555
บรรณลักษณ์ 128 หน้า : ภาพประกอบ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  อ. 923.1593 พ339
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง
สาระสังเขป   พระนฤบดินทร์นุเคราะห์ทั่วหล้าประชาเป็นสุข = THE GREAT COMPASSIONATE
KING เป็นการรวบรวมเรื่องราว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพสกนิกรชาวไทยใต้ร่ม
                  พระบารมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น