วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หนังสือใหม่เดือนพฤศจิกายน


ชื่อหนังสือ การตรวจสอบภายใน = Internal auditing
ชื่อผู้แต่ง จิระพร เนตรนุช
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2554
บรรณลักษณ์ 257 หน้า ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสื 657.458 518
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการควบคุม กำกับดูแลองค์กรเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติงาน ด้านรายงานการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน -- กรอบงานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน -- การควบคุมภายใน -- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO-ERM -- การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน


 ชื่อหนังสือ   เครื่องสูบและระบบจ่าย = Pumps and distribution system
ชื่อผู้แต่ง     อนุตร จำลองกุล
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555
บรรณลักษณ์ 129 หน้า : ภาพประกอบ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  621.6 189
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปภายในเนื้อหาจะเน้นหนักไปทางด้านทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน การเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกใช้งานเครื่องสูบตลอดทั้งการออกแบบระบบเครื่องสูบได้อย่างเหมาะสม

ชื่อหนังสือ  วงจรไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง    ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2553
บรรณลักษณ์  เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 621.319 362
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปวงจรไฟฟ้า 1 เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกแขนง ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎี กฎพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ มากมายเพื่อใช้แก้ปัญหาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึง องคืประกอบวงจรไฟฟ้า กฎแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนด เมช วงจรสมมูล เทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองภาวะ ชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวของไฟฟ้ากระแสสลับ รูปคลื่นไซนูซอยด์ แผนผังเฟสเซอร์ สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด วงจรเรโซแนนซ์ และระบบไฟฟ้าสามเฟสชื่อหนังสือ  การวิเคราะห์วงจรข่ายและประยุกต์ใช้ลาปลาซทรานส์ฟอร์ม
ชื่อผู้แต่ง    จักรี ศรีนนท์ฉัตร
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2552
บรรณลักษณ์ 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 621.319  234
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปเนื้อหาภายในตำราเล่มนี้ ประกอบไปด้วย 5 บท คือ วงจรอันดับหนึ่ง  วงจรอันดับสอง  ทฤษฎีลาปลาซทรานส์ฟอร์มและทฤษฎีลาปลาซทรานส์ฟอร์มกลับ  การวิเคราะห์วงจรข่ายด้วยลาปลาซทรานส์ฟอร์ม  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์วงจรข่าย
 


ชื่อหนังสือ  ระบบดับเพลิงในอาคาร = The system off the fire protection in a building
ชื่อผู้แต่ง   ศุภชัย กวินวุฒิกุล
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :  ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2554
บรรณลักษณ์  211 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  628.92 683
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนทำให้การสร้างอาคารสูงได้รับการพัฒนามากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวรวมถึงมาตรบานการออกแบบ การติดตั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ ความปลอดภัยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด ก็คือ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วยประเภทของอาคารและพื้นที่ป้องกัน -- ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ – การติดตั้งท่อระบบอัคคีภัย -- การติดตั้งวาล์ว -- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการติดตั้ง – ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง - - ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง - - ระบบฉีดน้ำฝอยดับเพลิง - - มาตรฐาน มาตรฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง / มาตรฐานระบบท่อน้ำดับเพลิงนอกอาคาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น