วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หนังสือใหม่เดือนตุลาคม

ชื่อหนังสือ  เคมีสำหรับวิศวกร
ชื่อผู้แต่ง   อภิสิฏฐ์ศงสะเสน
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :  ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น, 2555
บรรณลักษณ์  355 หน้า : ภาพประกอบ; 25.5 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  540 268
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป   สรุปเนื้อหาและใจความสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาเคมี ที่จำเป็นครบถ้วนตามหลักสูตรเนื้อหา เหมาะสำหรับการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เหมาะสำหรับการเตรียมสอบในหัวข้อ สารละลาย (Solution) จลนพลศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics) สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) สมดุลของไอออน (Ionic Equilibraia) การแยกโลหะออกจากสินแร่ในธรรมชาติ (Metallurgy) สมบัติทางเทคมีและฟิสิกส์ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ (Chemical and Physical Properties of the Representative Elements) ธาตแทรนซิซัน (Transition Elements) อธิบายสรุปอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุถึงข้อสังเกตและประเด็นที่มักเข้าใจผิด แสดงตัวอย่าง และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
 

ชื่อหนังสือ  หลักการตลาด = Principles of marketing
ชื่อผู้แต่ง    
พิมพ์ครั้งที่9
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
2555
บรรณลักษณ์ 331 หน้า : ภาพประกอบ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 658.8 321  2555
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปลักษณะทั่วไปของการตลาด -- สภาพแวดล้อมทางการตลาด -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- การแบ่งส่วนตลาดการกำหนดตลาดเป้าหมายและกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ -- ผลิตภัณฑ์ -- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่–การกำหนดราคา
ชื่อหนังสือ  เธอร์โมไดนามิกส์ = Thermodynamics
ชื่อผู้แต่ง    สมจินต์พ่วงเจริญชัย
พิมพ์ครั้งที่2
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลกรุ๊ป, 2555
เลขเรียกหนังสือ  536.7 2362555
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปเธอร์โมไดนามิกส์ 1 เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน งาน พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน สารบริสุทธิ์ ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรกำลังก๊าซ


ชื่อหนังสือ การสืบค้นสารนิเทศ = Information retrieval
ชื่อผู้แต่ง พนิดา  สมประจบ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555
บรรณลักษณ์ 213 หน้า : ภาพประกอบ; 25 ซม.
เลขเรียกหนังสือ  025.5 199
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ถึงประสบการณ์จากการสืบค้นสารนิเทศเพื่อทำงานวิจัยจากทรัพยากรสารนิเทศทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยอธิบายเทคนิคการสืบค้น วีการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมทั้งวิธีการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมเมื่อนำผลการสืบค้นไปใช้ เพื่อเป็นการแสดงจริยธรรมในการใช้สารนิเทศชื่อหนังสือEnglish for conversation
ชื่อผู้แต่ง    BantaoPermkasetwit
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์  Bangkok : Triple Education, 2012
บรรณลักษณ์ 130 p. : ill. ; 26 cm.
เลขเรียกหนังสือ  428 Ba219E
สถานที่จัดเก็บ Center Library / BKL Library
สาระสังเขปGeneral settings -- national parks -- handicrafts and local productsชื่อหนังสือ  หลักการจัดการ = Principle of management
ชื่อผู้แต่ง    มุกมณีมีโชคชูสกุล
พิมพ์ครั้งที่3 (ฉบับปรับปรุง)
พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น, 2555
บรรณลักษณ์ 251 หน้า : ภาพประกอบ, แผนผัง; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 658 6232555
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / บางคล้า
สาระสังเขปเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการประกอบธุรกิจ -- จริยธรรมทางธุรกิจ–การจัดการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ -- วิวัฒนาการและแนวความคิดด้านการบริหารจัดการ -- การวางแผน -- การจัดการองค์การ -- การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น