วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เดือนพฤษภาคมหนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับมาตรฐาน = Human resource management (HRM)
ชื่อผู้แต่ง สมชาย หิรัญกิตติ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, 2542
บรรณลักษณ์ 342 หน้า : แผนผัง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 658.3 ส241ก
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า / ศูนย์เขียนเขต / ศูนย์จอมเทียน / ศูนย์ วพ.ชลบุรี
/ ศูนย์ระยอง
สาระสังเขป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- สภาพแวดล้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน -- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากร -- การทดสอบและการคัดเลือกบุคลากร -- การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน – การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม ฯลฯ

หนังสือ หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
ชื่อผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554
บรรณลักษณ์ 199 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 658.3 ธ557ห 2554
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป “การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว... แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้นยากยิ่งกว่า” มาเตรียมความพร้อมในตัวคุณที่จะทำให้ผู้บริหารเชื่อถือและมั่นใจได้ว่าคุณ คือหัวหน้างานที่ทั้ง “เก่ง” และ “ดี” ที่องค์กรควรมี พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำที่ทำให้ลูกน้องต้องยอมรับด้วย “ใจ” ไม่ใช่ด้วย “ตำแหน่ง” เพื่อให้หัวหน้างานทุกคนไม่ต้องตกม้าตายเพราะ “เก่งงานแต่ไม่เก่งคน”

หนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics
ชื่อผู้แต่ง อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง
พิมพ์ครั้งที่
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2546
บรรณลักษณ์ 291 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
เลขเรียกหนังสือ 174.4 อ262จ
สถานที่จัดเก็บ หอสมุดกลาง / ศูนย์บางคล้า
สาระสังเขป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 15 บท เช่น บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม บทที่ 2 ธุรกิจและปัญหาด้านสาธารณะ บทที่ 3 แนวคิดในการจัดการสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ฯลฯ หลังจากที่ท่านได้ศึกษาเนื้อหาครบทั้ง 15 บทแล้ว จะพบว่า การดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักที่กล่าวมาในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า นักธุรกิจไทยหลายท่านเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของ “จริยธรรมทางธุรกิจ” มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น