วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เดือนกุมภาพันธ์


การประชุมเครือข่ายและการนำ เสนอผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ ำโขงศึกษาของประเทศไทย.... (2552). รวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำ เสนอผลงานทางวิชาการระดับบั ณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึก ษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, (959.07 ก473ร 2552)

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. (2555). คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐ มนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี . (895.915 ย265ค)ประชุมเครือข่ายและการนำเสน อผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ ำโขงศึกษา.... (2555). รวมบทความ (Preceeding) ประชุมเครือข่ายและการนำเสน อผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ ำโขง ครั้งที่ 2

กระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงา น. (2549-). รายงานประจำปี...สำนักงานนโ ยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน = Annual Report...Energy Policy and Planning Office. กรุงเทพฯ : กระทรวง. (Gp. 354.43 พ453ร)


สมุดพก ส.ส.'54-'55. (2555). กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย . (324.9593 ส314)สมุดพก ส.ส.'54-'55. (2555). กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย . (324.9593 ส314)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น