วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เดือนมกราคม 2556

    สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... = Fishers statistics of Thailand... (2552-). กรุงเทพฯ: กรม, .

 


ราชาศัพท์. (2555). กรุงเทพฯ: สำนักงาน,.

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย. (2555). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6 : สร้างสรรค์พลังปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น = Proceedings The 6th RRU Academic and research national conference "community development : The value of research" . ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัย, .

 


แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559). (2555). กรุงเทพฯ: กระทรวง,.

รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. (2555). กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น