วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เดือนธันวาคม

Frank William Finney. (2011). Songs of insomnia. Bangkok: Suksit Siam.
จรัญ มะลูลีม. (2555). อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง : ความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง . กรุงเทพฯ : ศยาม.จิตกร บุษบา. (2554). ยิ่งลักษณ์ ยิ่งรู้ ยิ่งเละ . กรุงเทพฯ : บานชื่น.เนาวรัตน์ สุขสำราญ. (2555). ปัญหาไทย-กัมพูชา ใครทำไทยเสียดินแดน . กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง.


พิเชฐ แสงทอง ชมัยภร บางคมบาง (บ.ก.). (2555). 40 เรื่องสั้น 40 บทกวี 40 ปีสมาคมนักเขียนฯ : เรื่องสั้นและบทกวีคัดสรร พ.ศ. 2514-2554 . กรุงเทพฯ: สมาคม.

วิภาส ศรีทอง. (2554). วรรณรูป : ตรึงตรากลบท . กรุงเทพฯ : ชายขอบ.เศรษฐ วงศ์ศิริ อัญชลี มณีโรจน์ (บ.ก.). (2555). สยามยามเปลี่ยน (ไม่) ผ่าน : ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ . กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน.เสี้ยวจันทร์ แรมไพร. (2554). บันทึกเดินทาง ไชหน้าฮานอย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ใบไม้ป่า.


อังคาร จันทาทิพย์. (2555). หัวใจห้องที่ห้า. กรุงเทพฯ: ผจญภัยสำนักพิมพ์.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น