วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เดือนพฤศจิกายน


ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ!. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555. ย. ร155ชัยยันต์ มณีสอาด. ภัยสึนามิ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. ช418ภสุรพงษ์ มั่นมะโน. แผ่นดินถล่ม. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. ส852ผอรัญ จิตต์โลหะ. ภัยหมอกควัน . กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. อ787ภสฤษดิ์ชัย ศิริพร. ลมพายุ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. ส362ลจำนง วันวิชัย. ภัยน้ำท่วม. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. จ343ภวิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์. แผ่นดินไหว . กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555. ย. ว743ผสมุดภาพศิลปะอยุธยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555. 704.944593 ส314อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มุมมองจากนักวิชาการชายแดนใต้. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. 297.77 อ765อ่านข้ามชาติ : สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน . กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2555. 028 อ622เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล.
หลักกฎหมายธุรกิจ = Principle of business law.นครปฐม : ศูนย์กฎหมายแพทย์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. 346.07 ช721หเรียงความและบทความวิชาการ ฉบับได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ.... กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547-. 808.84 ร823.
พรรณไม้ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับวิชาการ. (2555). กรุงเทพฯ: สำนักงาน.กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน. (2555-). รายงานประจำปี... สถาบันวิจัยพืชสวน. กรุงเทพฯ: กรม.บทสารคดีทางวิทยุรายการ ปริทัศน์วัฒนธรรมใต้ ปีพุทธศักราช 2553-2554. [2555?]. สงขลา : มหาวิทยาลัย.


แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. (2554). กรุงเทพฯ: สำนักงาน.


ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ = Out of the box. (2555). กรุงเทพฯ : สถาบัน.ความจริงเพื่อความยุติธรรม : เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53. (2555). กรุงเทพฯ: ศูนย์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น