วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

รายการทรัพยากรสารสนเทศ


รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย อ.ขณิดา  จรุงจิตต์ คณะวิทย์ฯ
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
หลักการเขียนโปรแกรม / โดยฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
005.1  ห321
3
2
1
2.
พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2010 / บัญชา  ปะสีละเตสัง
005.133 253
3
2
1
3.
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี .NET / ธีระพล  ลิ้มศรัทธา
005.74 ธ667อ
6
4
2
4.
เส้นทางสู่การเป็นนัก Graphic designer มืออาชีพ =  Computer arts & graphic design CS5 / วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์
006.6  184
3
2
1
5.
เว็บไซต์ : ทฤษฎีและหลักการ / สุวิช  ถิระโคตร
006.7 ส879ว
3
2
1
6.
สาขาอาชีพแห่งอนาคต เล่ม 3 /  วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
331.7 694
3
2
1
7.
แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งนำเสนอ = Sukai-Ryoku no kihon / โดย Masao  Yamada ; แปลโดย ประวัติ  เพียรเจริญ
658.452 ย246ผ  2555
3
2
1
8.
iMarketing 10.0 : 10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก / ผู้เขียน วิลาศ  ฉ่ำเลิศวัฒน์...[และคนอื่นๆ]
658.872 อ993
3
2
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย อ.อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ คณะเทคโนฯ  
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
เส้นทางสู่การเป็นนัก Graphic designer มืออาชีพ =  Computer arts & graphic design CS5 / วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์
006.6  184
3
2
1
2.
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก =  Steel production industry /  สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล
669.1 284
3
2
1
3.
พื้นฐานการออกแบบ = Basics in design / สืบศิริ  แซ่ลี้, พงษ์พิพัฒน์  สายทอง
745.4 ส736พ
3
2
1
4.
กูคือ ป๋า ข้าชื่อ เปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม / วาสนา  นาน่วม
923.2593
491  2555
3
2
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย นายภาคภูมิ  ศรีภู 
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
เวิร์คช็อป PHP+AJAX+jQuery / จีระสิทธิ์  อึ้งรัตนวงศ์
005.276 จ571ว
3
2
1
2.
คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce / วฤษาย์  ร่มสายหยุด
005.276 342
3
2
1
3.
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี .NET / ธีระพล  ลิ้มศรัทธา
005.74 ธ667อ
6
4
2
4.
เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL / สมพงษ์  อริสริยวงศ์
005.74 ส264ข
3
2
1
5.
เส้นทางสู่การเป็นนัก Graphic designer มืออาชีพ =  Computer arts & graphic design CS5 / วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์
006.6  184
3
2
1รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย น.ส.ธิดา  ภาษาสุข (นศ.)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2010 / บัญชา  ปะสีละเตสัง
005.133
253
3
2
1
2.
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20 / ประกายรัตน์  สุวรรณ
005.369
ป191ก
3
2
1
3.
เวบไซท์สวยแบบมืออาชีพด้วย Joomla! step by step / กอบเกียรติ  สระอุบล
006.76 ก359ว
3
2
1
4.
แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ /  สุเมธ  แสงนิ่มนวล
808.5 ส843น  2555
3
2
1


รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย นายสุริยา  ชากลาง
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
Ultrabook & Notebook Windows 7 / อนิรุทธิ์  รัชตะวราห์, อิสริยา  ตัณฑะพานิชกุล
004.16  อ177อ
3
2
1
2.
สร้างงาน e-Learning ด้วย CourseLab / ราตรี  วิศิษฏ์สุรวงศ์
005.3 ร442ส
3
2
1
3.
แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งนำเสนอ = Sukai-Ryoku no kihon / โดย Masao  Yamada ; แปลโดย ประวัติ  เพียรเจริญ
658.452 ย246ผ  2555
3
2
1
4.
กลยุทธ์การตลาด Social media / ภิเษก  ชัยนิรันดร์
658.8 ภ567ก
3
2
1
5.
23 กลยุทธ์ คิดแบบผู้นำ ทำแบบนักบริหาร / จิรวัฒน์  รจนาวรรณ
658.4 จ512ย
3
2
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย คุณอโนชา  กรันย์ชาคร (บรรณารักษ์)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
นิทานชาดก / บุญทรง, เรียบเรียง
294.308 ช512น  2547
3
2
1
2.
รอบรู้ประชาคมอาเซียน = The Association of Southeast Asian Nations
341.2473 ร187
3
2
1
3.
500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
341.2473 ห541
3
2
1
4.
พระราชพิธีสิบสองเดือน / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
390.22 จ657พ  2553
3
2
1
5.
บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1 – เล่ม 4 (บางคล้า ฉ.3)
895.911  4452553
12
8
4
6.
ประชุมกาพย์เห่เรือ
895.911 ป243  2553
3
2
1
7.
บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
895.911 ร445บ  2553
3
2
1
8.
บทละครเรื่อง อิเหนา / พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
895.911 769  2553
3
2
1
9.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า = The Republic  of the Union of Myanmar
959.1 149
3
2
1
10.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย = The Kingdom of Thailand
959.3 149
3
2
1
11.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว = The Lao People's Democratic Republic
959.4 149
3
2
1
12.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศมาเลเซีย =  The Federation of Malaysia
959.5 149
3
2
1
13.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน = The State of Brunei Darussalam
959.55 149
3
2
1
14.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์ = The Republic of Singapore
959.57 149
3
2
1
15.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศกัมพูชา = The Kingdom of Cambodia
959.6 149
3
2
1
16.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม = The Socialist Republic of Vietnam
959.7 149
3
2
1
17.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศอินโดนีเซีย = The Republic of Indonesia
959.8 149
3
2
1
18.
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปินส์ = The Republic of the Philippines
959.9 149
3
2
1รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย อ.นภกานต์  หน่ายคอน
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
วิทยาการสิ่งแวดล้อม = Environment studies / ประยูร  วงศ์จันทรา
333.7 ป367ว
3
2
1
2.
ชีววิทยา = Biology : concepts and applications / สตาร์ร, ซีซาย (เล่ม 2)
570 ส171ช  2553
3
2
1

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย อ.ประยุทธ  อินแบน
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ = Computing essentials 2013 / โอเลี่ยรี่, ทิโมที  เจ.
004 อ986ค  2555
6
4
2
2.
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์
004.21 อ977ก  2555
3
2
1
3.
หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น / สมโภชน์  ชื่นเอี่ยม
005.1 ส272ห
3
2
1
4.
สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / นิลวรรณ  ชุ่มฤทธิ์
519.5 น666ส
3
2
1
5.
วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง  เล่ม 1 / สุชาติ  ปรีชาธร
621.3 ส761ว
3
2
1
6.
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น / บุญธรรม  ภัทราจารุกุล
621.36  บ471ม
3
2
1
7.
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย = Industrial palnt design for safety and productivity / ประจวบ  กล่อมจิตร
658.2 ป214ก
3
2
1
8.
พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า
ฉบับ วสท.
อ. 621.303
พ174  2554
3
2
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก / นคร  เสรีรักษ์, ภรณี  ดีราษฎร์วิเศษ
001.4  น114ว
5
3
2
2.
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร / เพลินพิศ  สัตย์สงวน
332  925
3
2
1
3.
จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ธีระพงษ์  วิกิตเศรษฐ
338.5 666  2554
3
2
1
4.
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน
339 ว436ห  2555
3
2
1
5.
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ
346.07 ท189ก  2555
3
2
1


รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย อ.รัชฎาพร  วงศ์โสพนากุล คณะวิทยาการจัดการ
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
นวัตกรรมการบริการ =  Service innovation : เบื้องหลังความสำเร็จของเซเว่นอีเลฟเว่น เจแปน และธุรกิจบริการยุคใหม่  / ยูซูอิ, มาโกโตะ
658 ย475น
3
2
1รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย น.ส.ตะวันฉาย  เสาวคนธ์ (นศ. คณะครุศาสตร์)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
500 Android Apps / ธนัชสร  จิตต์เนื่อง
005.43 ธ199ห
3
2
1
2.
คู่มือการใช้งานคอมฯ มือใหม่ ฉบับ Windows 7 & Office 2010 / สุธีร์  นวกุล
005.43 786
3
2
1
3.
คู่มือสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร  เกี๋ยงคำ
006.78 ด211ค
3
2
1
4.
เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ = Managerial economic and business  strategy / พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี
338.5 435
3
2
1
5.
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
384.54 ค181
3
2
1


รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย นายสุจินดา  เกาสันเทียะ (นศ. คณะครุศาสตร์)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
ล้างเครื่องประกอบคอมฯ ลงโปรแกรมแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง / สุรพันธ์  สามาตรกูล
004.028
852
3
2
1
2.
ศัพท์ธุรกิจการค้า ไทย-จีน-อังกฤษ / จุรี  สุชนวนิช
650.03 จ645ศ
3
2
1
3.
การเงินธุรกิจ / เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
658.15  ฉ413ก
3
2
1
4.
Inovation คิดจริง ทำได้ / ปรีดา  ยังสุขสถาพร
658.406
ป471อ
3
2
1
5.
51 โปรโมชั่น เพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น = [Zusetsu] Ima Sugu Urige Ga Nobiru Tento Promotion Jutsu / นะกะซะวะ, อะสึชิ
658.81 น366ห
3
2
1


รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย น.ส.นฤมล  แสงสว่าง
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ
ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
คู่มือใช้งาน Windows 7 / เนรมิต  แผ่นทอง
005.43 น792ค
3
2
1
2.
การเงินส่วนบุคคล / สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์
332.024
769
3
2
1
3.
ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อภิสุธาโภชน์) พานิชสาส์น
382.951
466
3
2
1
4.
สุดยอด SME ตีแตก / ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย
658.022 ธ469ส  2555
3
2
1
5.
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ = The 5 levels of leadership /แม็กซ์เวลล์, จอห์น  ซี.
658.4092
ม857ภ
2
2
-

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย สุดสายใจ  กิจไกรลาศ
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้


ลำดับ

ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง

เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)

สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver / บัญชา  ปะสีละเตสัง
005.276
บ253พ
3
2
1
2.
ไปเรียนต่อญี่ปุ่นทางจอ / ฟูจิ  ฟูจิซากิ
495.68 552
3
2
1

  

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ โดย นายอนุชา  นาพัง (นศ.คณะครุศาสตร์)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้


ลำดับ

ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง

เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)

สถานที่จัดให้บริการ


หอสมุดกลาง
บางคล้า
1.
SPSS 17 / ธันยพัฒน์  วงศ์รัตน์
005.369 469
3
2
1
2.
ทางลัดพิชิต Redesigned TOEIC
428.076 ท374
3
2
1
3.
สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ = Tips of photography / อำนวยพร  บุญจำรัส
771 684
3
2
1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น