วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.วาทิตา  เอื้อเจริญ
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้


ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
ผู้คนที่หลากหลายในการสื่อสาร : เด็ก สตรี และผู้สูงวัย / กาญจนา  แก้วเทพ
302.2 ก425ผ
2
1
1
2.
สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ = The Economic Naturalist / แฟรงค์, โรเบิร์ต เอช.
330 ฟ855ส
3
2
1
3.
นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์ : วิทยาศาสตร์ สงคราม และสัญญากับปีศาจ = Hitler’s Scienctists : Science, war and the Devil’s Pact / คอร์นเวลล์,  จอห์น
509.430904 ค188น
5
3
2
4.
สตีฟ  จ๊อบส์ = Steve Jobs / ไอแซคสัน, วอลเตอร์
621.3092 อ993ส
5
3
2
5.
วิถีแห่งสตีฟ จอบส์ = The Steve Jobs Way / เอลเลียต, เจย์
658.4092 อ915ว 2554
1
-
1
6.
วิถีแห่งสตีฟ จอบส์ = The Steve Jobs Way / เอลเลียต, เจย์
658.4092 อ915ว 2555
2
2
-
7.
จัดสวนสวยบนผนังและหลังคา = Vertical and Roof Garden / พาสินี  สุนากร
712.2 พ626จ
3
2
1
8.
การออกแบบเพื่อคนทุกวัยในบ้าน = Family Home / ศรายุทธ  ศรีทิพย์อาสน์
747.7 ศ167ก
2
1
1
9.
สมองใสอย่างไอน์สไตล์= Improve your Brain Power /
กูทรี,  แจ๊คกี้
793.7 ก741ส
5
3
2
10.
The Great Book of World Heritage / กัตตาเนโอ, มาร์โก
อ. 363.69 ก387ก
2
1
1
11.
ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมือง กับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ = Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia
อ. 912.593 ป352
1
1
-
12.
ตามล่ามหาสมบัติ = Searching for Treasure / นิวแมน,  แคที
อ. 930 น672ต
2
1
1รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.กุลยารัตน์  ทัศมี
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด / -
371.3 ก446
5
3
2
2.
การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนำไปใช้ / ชนาธิป  พรกุล
371.39 ช149ก  2554
5
3
2
3.
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร / ยงยุทธ  ยุทธวงศ์
500 ย127ว
5
3
2
4.
นักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์ : วิทยาศาสตร์ สงคราม และสัญญากับปีศาจ = Hitler’s Scienctists : Science, war and the Devil’s Pact / คอร์นเวลล์,  จอห์น
509.430904 ค188น
5
3
2

รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง

จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
Insight Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร  เกี๋ยงคำ
006.68 ด211อ
2
2
-
2.
Insight Illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์ / -
006.68 อ732
2
2
-
3.
แนวคิดในการนำเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ / วัชระ  งามจิตรเจริญ
330.155 ว382น
3
2
1
4.
รู้จักประชาคมอาเซียน / วิทย์  บัณฑิตกุล
342.2473 ว579ร
1
1
-
5.
รู้จักประชาคมอาเซียน / วิทย์  บัณฑิตกุล
342.2473 ว579ร  2555
1
1
-
6.
สตีฟ  จ๊อบส์ = Steve Jobs / ไอแซคสัน, วอลเตอร์
621.3092 อ993ส
5
3
2
7.
กล้วย ไม่ใช่เรื่องกล้วย...กล้วย = Banana : The Fate of the Fruit that Changed the World / คอนเพล, แดน
634.772 ค185ก
2
2
-
8.
วิถี (ไม่) ตัน : ฉบับตัน  ภาสกรนที / ตัน  ภาสกรนที
650.1 ต278ว  2555
2
2
-
9.
วิถีแห่งสตีฟ จอบส์ = The Steve Jobs Way / เอลเลียต, เจย์
658.4092 อ915ว 2554
1
-
1
10.
วิถีแห่งสตีฟ จอบส์ = The Steve Jobs Way / เอลเลียต, เจย์
658.4092 อ915ว 2555
2
2
-
11.
เที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง ชิล กิน ช๊อป ครบทุกแนว / Nana (นาฏรวี  มานยีมุด)
915.9304 น468ท
2
2
-รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.ณัฐภูมิ  สุทธกุล
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
4
3
1
2.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
7
4
3
3.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
7
4
3
4.
วิชาว่าความและมรรยาททนายความ / มารุต  บุนนาค
347.072 ม484ว  2554
7
5
2
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.กันตพัฒน์  ชนะบุญ
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
4
3
1
2.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
7
4
3
3.
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 / มานิตย์  จุมปา
342.06 ม453ค  2554
7
4
3
4.
กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม : ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท / อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์
344.046 อ796ก
7
5
2
5.
วิชาว่าความและมรรยาททนายความ / มารุต  บุนนาค
347.072 ม484ว  2554
7
5
2
6.
ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง = Leadership and Change Management / พิชาภพ  พันธุ์แพ
658.406 พ646ผ  2554
5
4
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย ผศ. คนึงนิตย์  ชื่นค้า
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย  พงษ์วิชัย
005.369 ศ452ก  2554
5
3
2
2.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ / ชูชัย  สมิทธิไกร
158.7 ช647จ
5
3
2
3.
แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน : เพื่อแก้หนี้แก้จนอย่างยั่งยืน / เสรี  พงศ์พิศ
362.58 ส929ผ
2
1
1
4.
วิศวกรรมการประปา = Water Supply Engineering / ทวีศักดิ์  วังไพศาล
628.1 ท229ว
5
3
2
5.
การปรุงแต่งคุณภาพน้ำ : สำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบประปา เล่ม 1 / มั่นสิน  ตัณฑุลเวศม์
628.16 ม371ก  2554
5
3
2
6.
การปรุงแต่งคุณภาพน้ำ : สำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบประปา เล่ม 2 / มั่นสิน  ตัณฑุลเวศม์
628.16 ม371ก  2554
5
3
2
7.
จุลชีววิทยาอาหาร = Food Microbiology / นิอร  โฉมศรี
664 น697จ
5
3
2
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย ผศ. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน / สุวรรณ  ถังมณี
515 ส869ค
3
2
1
2.
ความน่าจะเป็น : สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ = Probability / สายชล  สินสมบูรณ์ทอง
519.2 ส657ค  2555
5
3
2
3.
สถิติเบื้องต้น : แนวคิดและทฤษฎี / ณหทัย  ราตรี
519.5 ณ259ส
3
2
1
4.
การวิเคราะห์พหุระดับ = Multi-Level analysis /
ศิริชัย  กาญจนวาสิ
519.53 ศ452ก  2554
3
2
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.อารียา  บุญทวี
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้


ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร? / ปกป้อง  จันวิทย์
330.9593 ป115ศ
2
1
1
2.
เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามเครื่องมือ Competency /
กฤติน  กุลเพ็ง
658.311 ก277ท
2
1
1
3.
การตลาดขั้นเทพ = Motivational Marketing / อิมเบรล,  โรเบิร์ต
658.8 อ748ก
2
1
1รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.วรี  เรืองสุข
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
พัฒนาการทางวัฒนธรรม-สังคมในมุมมองวิวัฒนาการนิยม / นิติ  ภวัครพันธุ์
303.4 น581พ
4
4
-
2.
100 เทพและเซียนจีน / อู่,  ลี่ว์ซิง
398.20951 อ869ร
2
2
-
3.
การบรรยายสรุปการพูดและการเขียน / รุ่งฤดี  แผลงศร
808.51 ร637ก
3
2
-
4.
100 ยอดหญิงจีน / ไช่,  จั่วจือ
920.0951 ช849ร
2
2
-
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รารเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย พิไลพร  วงษา (นักวิชาการคอมฯ)
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 1.7+Template ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ  นากสงค์
006.78 ป621ป
5
3
2รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการเสนอคัดเลือก / สั่งซื้อ
สำหรับให้บริการ  โดย อ.วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์
ซึ่งสำนักฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมออกให้บริการ ดังรายการต่อไปนี้ลำดับ
 ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
จำนวน (เล่ม)
สถานที่จัดให้บริการ
หอสมุด
กลาง
บางคล้า
1.
การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research Design : Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches / องอาจ  นัยพัฒน์
001.4 อ117ก  2554
2
2
-
2.
พุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของคนไทยอีสาน : ศาสนาในความเป็นภูมิภาค = Practical Buddhism Among the Thai-Lao : Religion in the Making of Region / ฮายาชิ, ยูคิโอะ
294.3013 ฮ352พ
2
2
-
3.
วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21 = 21 St Century Asian Family
306.85095 ว577
2
2
-
4.
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21 St Century Skill : Rethinking How Students Learn
370.1523 ท337
2
2
-
5.
สอนคิด : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด / ฆนัท  ธาตุทอง
371.39 ฆ219ส  2554
2
1
1
6.
การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนำไปใช้ / ชนาธิป  พรกุล
371.39 ช149ก  2554
5
3
2
7.
ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมือง กับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ = Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia
อ. 912.593 ป352
1
1
-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น